Tekvac

Distform TekVac Vakuumpakke maskine, 41 cm med 20 ltr. pumpe per minut,

30.375,00 kr
 • Tek vac Vakuumpakke maskine, 41 cm med 20 ltr. pumpe per minut,
Tek vac Vakuumpakke maskine, 41 cm med 20 ltr. pumpe per minut, Tek vac Vakuumpakke maskine, 41 cm med 20 ltr. pumpe per minut, Tek vac Vakuumpakke maskine, 41 cm med 20 ltr. pumpe per minut, https://www.youtube.com/embed/r8rZVZJ7E4w

Tekvac

Distform TekVac Vakuumpakke maskine, 41 cm med 20 ltr. pumpe per minut,

30.375,00 kr
 • Tekvac Vakuum pakkemaskine, 41 cm med 20 ltr. pumpe per minut

  Pakkemaskine med forseglingsbjælke foran på 41 cm. og vakuumpumper med høj ydeevne, der indeholder den nyeste teknologi på markedet. Vedligeholdelsesfri, hurtig og kraftfuld vakuumpumpe uden hjørner og meget nem at rengøre, kan forsegle flere poser på én gang. Flere muligheder Tilgængelig for europæisk (230V)

  iVac (intelligent vakuum). "Pakning af væsker har aldrig været så lette".
  Det nye patent iVac (Intelligent Vakuum) giver mulighed for automatisk emballering af væsker uden tilsyn af kokken. Vi optimerer tiden for pakkecyklussen, som er langt mere hygiejnisk uden sprøjt eller spild, hvilket resulterer i større fødevaresikkerhed.
  Trådløs forseglingsbjælke. "Rengøring på halv tid".
  Det specielle design af den tråd fri forseglingsbjælke og opbygningen af pakningskammeret, som er lavet af rustfrit stål har afrundede hjørner, som gør rengøring af maskinen meget lettere og hurtigere.
  Kalibrering: "Gør din maskine 100% præcis i løbet af få sekunder".
  Højde over havets overflade, variationer i atmosfærisk tryk og ændringer i vejret kan alle påvirke vakuummets præcision. Korrekt kalibrering sikrer, at når du har brug for 100% vakuum i forhold til atmosfærisk tryk på det sted, hvor forseglingen udføres, er det præcis, hvad du får. Af denne grund er hele spektret af sensorstyrede TekVac-maskinen nu udstyret med kalibreringsfunktion som standardmontering; og garanterer altid et perfekt vakuum.
  Automatisk rengøringsolie. "Spar tid og penge på olieændringer".
  Kondensationen af oliedampen, der frigives under pakningsprocessen, reducerer vakuumpumpens effektivitet. Auto Clean Oil-systemet eliminerer det kondenserede vand og derved forlænger det levetiden for både olien og vakuumpumpen. På denne måde opnår vi betydelige omkostnings- og tidsbesparelser ved vedligeholdelsen af maskinen.
  Det anbefales at udføre et Auto Clean Oil-check en gang om ugen.
  Generelle specifikationer:
  - Aftagelig tråd fri forseglingsbjælke
  - Maskinen er af rustfrit stål AISI 304.
  - Polyethylenplade inde i kammeret, der øger vakuummets hastighed og justerer arbejdshøjden.
  - Automatisk rengøring af olie, olierensningssystem.
  - Overvågning af hvert trin i processen.
  - 2 x 4 mm dobbeltforsegling.
  - Blød luft, progressivt indtag af luft, så posen passer perfekt til produktet.
  - Vac +, ekstra vakuum tid for at tvinge luften ud af porøse fødevarer.
  - Ekstra støvsuger (ekstraudstyr).
  - Indgang af indifferent gas. Kun på bestemte modeller.
  - 99 programhukommelser.
  - Kalibreringssystem.
  - iVac teknologi til emballering af væsker.
  - BUSCH vakuumpumpe (kun specificerede modeller).

  Ref. 80/0062
  Dimensions: 51 x 56 x 44 cm 68,5 kg
  Units per box: 1
  Options:
  • Voltage 230V 50Hz

   

  Vacuum Packer 41cm, pump 20 liters/minute.  

   

  The packers with sealing bar front of 41 cm. and vacuum pumps with high performance that incorporate the latest technology in the market. Maintenance free, quick and powerful vacuum pump without corners and very easy to clean, can seal multiple bags at once. From the options Available the european (230V)

  iVac (Intelligent Vacuum). "Packing liquids has never been so easy".
  The new patent iVac (Intelligent Vacuum) allows the automatic packaging of the liquids without the supervision of the chef. We optimize the time of the packing cycle, which is far more hygienic, without splashes or spillages, resulting in greater food security.
  Wire-free sealing bar. "Cleaning in half the time".
  The special design of the wire-free sealing bar and the construction of the packing chamber, which is made of stainless steel and has rounded corners, make cleaning the packer much easier and quicker.
  Calibration. "Making you packer 100% precise in a matter of seconds".
  Height above sea level, variations in atmospheric pressure and changes in the weather can all affect the precision of the vacuum. Correct calibration ensures that when you need a 100% vacuum with respect to the atmospheric pressure at the place where sealing is performed that is exactly what you will get. For this reason, the whole range of sensor controlled TekVac packers now come equipped with the calibration function as a standard fitting; always guaranteeing a perfect vacuum.
  Auto-clean oil. "Save time and money on oil changes".
  The condensation of the oil vapour which is given off during the packing process reduces the efficiency of the vacuum pump. The Auto Clean Oil system eliminates the condensed water and thereby prolongs the working life of both the oil and the vacuum pump. In this way, we achieve considerable cost and time savings in the maintenance of the machine.
  It is recommendable to carry out an Auto Clean Oil cycle once a week.
  General Specifications:
  - Removable wire-free sealing bar.
  - Desktop machines made of stainless steel AISI 304.
  - Polyethylene plate inside the chamber that increase the speed of the vacuum and adjusts the working height.
  - Auto-clean oil, oil cleaning system.
  - Monitoring every step of the process.
  - 2 x 4 mm double seal.
  - Soft Air, progressive intake of air so that the bag perfectly adapts to the product.
  - Vac+, extra vacuum time to force the air out of porous foods.
  - External vacuum accessory (optional).
  - Entry of inert gas. On specified models.
  - 99 programme memory.
  - Calibration system.
  - iVac technology for packing liquids.
  - BUSCH vacuum pump (specified models).
  - Sealing 2 bags at a time.

  Ref. 80/0062

  Dimensions: 51 x 56 x 44 cm

  Units per box: 1

  Options:
      • Voltage 230V 50Hz