Tekvac

Distform TekVac Vakuumpakke maskine 30 cm, med 6 ltr. pumpe per minut

21.550,00 kr
 • Tek vac Vakuumpakke maskine 30 cm, med 6 ltr. pumpe per minut
Tek vac Vakuumpakke maskine 30 cm, med 6 ltr. pumpe per minut Tek vac Vakuumpakke maskine 30 cm, med 6 ltr. pumpe per minut Tek vac Vakuumpakke maskine 30 cm, med 6 ltr. pumpe per minut https://www.youtube.com/embed/r8rZVZJ7E4w

Tekvac

Distform TekVac Vakuumpakke maskine 30 cm, med 6 ltr. pumpe per minut

21.550,00 kr
 • Tekvac Vakuum pakkemaskine 30 cm, med 6 ltr. pumpe per minut

  Pakkemaskine med forseglingsstang på 30 cm. og vakuumpumper DVP på 6 liter pr. minut. Med kun lidt vedligeholdelse, ingen hjørner og meget nem at rengøre, der kan også forsegles flere poser ad gangen, hvilket gør det til et af de bedste små vakuum kammermaskiner verden over.
  Intelligent vakuum "vakuums væsker har aldrig været så lette". Tilgængelig den europæisk standard (230V)
  Det nye patent iVac (Intelligent Vakuum) giver mulighed for automatisk emballering af væsker uden tilsyn af kokken. Vi optimerer tiden for pakkecyklussen, som er langt mere hygiejnisk uden sprøjt eller spild, hvilket resulterer i større fødevaresikkerhed. Den ny opdaterede iVac (Intelligent Vakuum) reducerer vedligeholdelses-, reparations- og forbrugsomkostningerne for din maskine. IVac giver sensorstyrede TekVac-pakker med et intelligent pakningssystem, der automatisk sikrer en optimal vakuumforsegling for hvert produkt. iVac er ideel til emballering af væsker og fugtige eller porøse fødevarer. IVac giver mulighed for kontrolfri pakning og optimering af pakkecyklustiden, iVac hjælper med til at gøre kokkenes rutinearbejde lettere.
  Trådløs forseglingsbjælke "Rengøring på halv tid"
  Det specielle design af den trådløse forseglingsbjælke og opbygningen af pakningskammeret, som er lavet af rustfrit stål og har afrundede hjørner, gør rengøring af maskinen meget lettere og hurtigere.
  Kalibreringen "Gør din maskine 100% præcis i løbet af få sekunder"
  Højde over havets overflade, variationer i atmosfærisk tryk og ændringer i vejret kan alle påvirke vakuummets præcision. Korrekt kalibrering sikrer, at når du har brug for 100% vakuum i forhold til atmosfærisk tryk på det sted, hvor forseglingen udføres, er det præcis, hvad du får. Af samme grund er hele spektret af sensorstyrede TekVac-pakker nu udstyret med kalibreringsfunktionen som standardmontering og garanterer derfor altid et perfekt vakuum.
  Automatisk rengøringsolie "Spar tid og penge ved olieskift"
  Kondensationen af oliedampe, der frigives under pakningsprocessen, reducerer vakuumpumpens effektivitet. Auto Clean Oil-systemet eliminerer det kondenserede vand og derved forlænger levetiden for både olien og vakuumpumpen. På denne måde opnår vi betydelige omkostnings- og tidsbesparelser ved vedligeholdelsen af maskinen.
  Det anbefales at udføre en Auto Clean Oil-cyklus check en gang o ugen.
  Generelle specifikationer:
  • Aftag bar tætningsbjælke uden tilslutninger
  • vakuum maskiner fremstillet af AISI 304 rustfrit stål.
  • Polyethylen plader inde i kammeret, som øger vakuummets hastighed og justerer arbejdshøjden.
  • Selvrensende olie og selvrensende oliesystem.
  • Kontrol display af alle trin i processen.
  • 2 x 4 mm dobbeltforsegling.
  • Progressivt luftindtag, så posen passer perfekt til produktet.
  • Ekstra vakuum for at tvinge luften ud af porøse fødevarer.
  • Eksternt vakuum tilbehør.
  • Indifferent gasindgang på gældende modeller.
  • Hukommelse til 99 programmer.
  • Kalibreringssystem.
  • Automatisk iVac-system til pakning af væsker.
  • BUSCH højkvalitets vakuumpumpe, hvilket giver op til 99% vakuum i de specificerede modeller.
  • Forsegling 2 poser ad gangen.

  Ref. 80/0060
  Dimensions: 41 x 45 x 33 cm 43 kg
  Units per box: 1
  Options:
  • Voltage 230V 50Hz

  Vacuum Packer 30cm, pump 6 liters/minute.  

   

  The packers with sealing bar of 30 cm. and vacuum pumps DVP of 6 litters per minute. With little maintenance, no corners and very easy to clean, can seal multiple bags at a time, making it one of the best small vacuum chamber machines worldwide.
  Intelligent Vacuum “Packing liquids has never been so easy”. Available the european (230V)

  The new patent iVac (Intelligent Vacuum) allows the automatic packaging of the liquids without the supervision of the chef. We optimize the time of the packing cycle, which is far more hygienic, without splashes or spillages, resulting in greater food security. The newly patented iVac (Intelligent Vacuum) reduces the maintenance, repair and consumption costs of your packer. The iVac provides sensor controlled TekVac packers with an intelligent packing system that automatically ensures an optimum vacuum seal for each product. iVac is ideal for packing liquids and moist or porous foodstuffs. The iVac allows supervision-free packing and optimization of the packing cycle time, The iVac helps to make the routine work of chefs easier.

  Wire-free Sealing Bar “Cleaning in half the time”
  The special design of the wire-free sealing bar and the construction of the packing chamber, which is made of stainless steel and has rounded corners, make cleaning the packer much easier and quicker.

  Calibration "Making your packer 100% precise in a matter of seconds"
  Height above sea level, variations in atmospheric pressure and changes in the weather can all affect the precision of the vacuum. Correct calibration ensures that when you need a 100% vacuum with respect to the atmospheric pressure at the place where sealing is performed that is exactly what you will get. For this reason, the whole range of sensor controlled TekVac packers now come equipped with the calibration function as a standard fitting; always guaranteeing a perfect vacuum.

  Auto-clean oil “Save time and money in oil changes”
  The condensation of the oil vapour which is given off during the packing process reduces the efficiency of the vacuum pump. The Auto Clean Oil system eliminates the condensed water and thereby prolongs the working life of both the oil and the vacuum pump. In this way, we achieve considerable cost and time savings in the maintenance of the machine.

  It is recommendable to carry out an Auto Clean Oil cycle once a week.
  General specifications:
  • Removable sealing bar without connections
  • Countertop machines made from AISI 304 stainless steel.
  • Polyethylene plates inside the chamber that increase the speed of the vacuum and adjust the working height.
  • Self-cleaning oil, self-cleaning oil system.
  • Display control of all steps of the process.
  • 2 x 4 mm double seal.
  • Progressive air intake so that the bag perfectly adapts to the product.
  • Extra vacuum to force the air out of porous foods.
  • External vacuum accessory.
  • Inert gas entry on applicable models.
  • Memory for 99 programmes.
  • Calibrating system.
  • Automatic iVac system for packing liquids.
  • BUSCH high quality vacuum pump, creating up to a 99% vacuum in models specified.
  • Sealing 2 bags at a time.

  Ref. 80/0060

  Dimensions: 41 x 45 x 33 cm

  Units per box: 1

  Options:
      • Voltage 230V 50Hz