Excalibur 4926 Proffesional, med timer

70/0004
  • 3.300,00 kr
  • spar 340


Proffesional Exalibur, med timer

Excaliburen revolutionerer verden af køkkendehydratorer. Mad dehydratorer har i mange år nu skubbet grænserne for madlavningsteknikker, der anvendes af kokke personale. Beviset for dette, er den store efterspørgsel og den reelle interesse, der er vist for de forskellige eksisterende dehydreringsmaskiner på dagens marked. Med en bred vifte af fordele, brugervenlige procedurer og alsidige og effektive anvendelsesmugligheder åbner dehydratorerne en helt ny verden for kokkene ved nye måder at tilberede madskabende sprøde teksturer med stor præcision, der effektivt erstatter ovnen til/som dehydrering. Så derfor køb en Excalibur dehydrator og ikke andre imiterende mærker? Hurtig, effektiv, brugervenlig, ren, økonomisk. Der er ikke noget bedre på markedet. Excalibur produceret som det eneste omvendte monterede udstyr, der tillader vandret eller parallel luftstrøm, Excalibur Parallexx®.
Excalibur frembringer en perfekt dehydrering, og det er det perfekte værktøj til de mest krævende køkken professionelle. Muligvis den bedste dehydrator i verden.
Excalibur 4900 model:
- Lavet til professionel og til udtørring med et højt produktvolumen.
- Temperaturregulator, brugsanvisning på spansk og engelsk.
- Reservedele til rådighed og en års garanti.
Med en demonterbar låge og med aftagelige bakker, giver Excalibur brugeren mulighed for at se, tilføje eller fjerne produkter fra bakkerne i tørrekammeret uden at forstyrre processen. Det eksklusive Excalibur Parallexx®-varmefordelingssystem sikrer perfekt dehydrering for alle typer fødevarer (ost, kød, fisk, skaldyr, bælgfrugter, grøntsager og frugter, krydderier, svampe, blomster, pastaer osv.). Desuden giver Excalibur på grund af bakkearrangementet giver maskinen mulighed for et unikt udvalg af muligheder, når det kommer til at dehydrere saucer, cremer, yoghurt, mousse, ost, kager osv. En Ad-justerbar termostat gør det muligt at styre med fuldstændig præcision, graden af dehydrationshastighed og sundhedsforanstaltninger for dine produkter ved at variere temperaturen og fugtighed, hvilket giver dit produkt en mere knasende smag, og mindre brændt med sund og fin præsentation.
Excalibur Tray support system gør det muligt at skifte positionen af bakkerne, der giver mulighed for at øge eller mindske placeringen af bakkerne samt dehydrering af store genstande som ost, dejgær og yoghurt. Excaliburs nemme at vaske polykarbonatark er godkendt af FDA, disse er ligeledes godkendt af verdens mest prestigefyldte og krævende sundhedsorganisationer. Excalibur dehydrator disponerer over en bred vifte af tilbehør og komplementer, som du nu kan gøre, med hvad der indtil nu var utænkeligt - silikoneplader, teflex, afskårne plader, antioxidanter og farvepræparater, silikone geler og meget mere, hvor du skal vælge. Excalibur leveres med en komplet instruktionsbog, reservedele og teknisk assistance døgnet rundt.
Det, vi idag kender som dehydrator, er udviklet til at dække nødvendigheden af en stor gruppe befolkning, der søger en sundere og original måde at forberede naturlige naturlige råvarer og rå fødevarer på. Gennem mange års produktionserfaring har virksomheden nu skabt et produkt, som effektivt har udviklet sig til høj kvalitet. Selvom de fleste dehydratorer har samme måder at fungere på, ligger forskellene i størrelse, kapacitet og byggematerialer, mens de fleste dehydratorer fungerer stadig på samme måde. Konventionelle dehydratorer genererer varme fra det nedre område som bygger alle de runde perforerede bakker op og derved skaber en lang række ulemper. Excaliburs patenterede Parallexx® udøver på en effektiv måde at producere store mængder af produkter med meget lidt, hvis overhovedet der er nogen intervention. Excalibur 4900-modellerne er småformede dehydratorer med en højkapacitets-1 kvadratmeter dehydreringsareal pr. Belastning. Oplev nu fordelene ved Excalibur®-mærket
Arbejdsområde Excalibur 4900:
- 9 bakker - 38x38 cm hver (1 kvardratmeter overflade) - 18 cm. ventilator - 600 watt 210-230V / 60hz motor - Vægt: 10 kg - Farve: sort.

Excalibur 4926 TM Professional Dehydrator With Timer

Excalibur revolutionizes the world of Kitchen Dehydrators. Food dehydrators have been, for many years now, pushing the limits of the food preparation techniques used by cook professionals. Proof of this is the high demand and genuine interest shown towards the various existing dehydrating machinery in today’s market. With a wide range of benefits, user-friendly procedures and all-round effective uses, the dehydrators provides the cook with a whole new world in ways to prepare food-creating crunchy textures with great precision, effectively substituting the oven as a dryer. So, why purchase an Excalibur dehydrator and not other imitating brands? Quick, efficient, user-friendly, clean, economic. There is nothing better. Excalibur produced the only reversed mounted equipment that permits horizontal or parallel airflow, Excalibur Parallexx®. Excalibur makes a perfect dehydration and it is the perfect tool for the most demanding kitchen professional. Possibly the best dehydrator in the world.
Excalibur 4926TM model:
- Made for the professional and for the dehydration of a high volume of product.
- Temperature regulator, timer up to 26 hours, instruction manual in Spanish and English.
- Spare parts available and a one-year guarantee.
With a dismountable front door and removable trays, the Excalibur allows the user to peek, add or remove produce from the trays in the drying chamber without interfering in the process. The exclusive Excalibur Parallexx® heat distribution system ensures perfect dehydration for all types of food (cheese, meats, fish, seafood, legumes, vegetables and fruits, spices, mushrooms, flowers, pastas, etc). In addition, due to the tray arrangement and posterior machinery, the Excalibur allows a unique range of possibilities when it comes to dehydrate sauces, creams, yogurts, mousse, cheese, pastries, etc.
Ad adjustable thermostat permits you to control, with total precision, the degree of dehydration speed and health safety measures of your products by way of varying the temperature as humidity decreases, providing your product with a crunchier taste and less burned healthy presentation. The Excalibur Tray support system allows alternating the position of the trays granting the choice of increasing or decreasing the position of the trays as well as dehydrating large items such as cheese, dough yeast and yogurt. The Excalibur’s easy to wash polycarbonate sheets are FDA approved, these are an also approved by the most prestigious and demanding health organizations in the world. Excalibur dehydrators dispose of a wide range of accessories and complements with which you can do what was, until now, unthinkable - silicone sheets, teflexx, die-cut sheets, antioxidants and color preservers, silicone gels and much more from where to choose. The Excalibur comes with a complete instruction manual, spare parts and 24-hour technical assistance.
What we today know as a dehydrator was developed to cover the necessities of a large group population seeking a healthier and original way to prepare natural produce and raw food. Through many years of manufacturing experience, companies now have created a product that has efficiently evolved to high quality levels. Although most dehydrators share the same ways of functioning, the differences reside in size, capacity and building materials, still, most dehydrators function in the same manner. Conventional dehydrators generate heat from the lower area, pilling up all the round perforated trays above and thus creating a wide range of inconveniences. Excalibur’s’ patented Parallexx® consists on an efficient way of producing large quantities of produce with very little, if any, intervention. The Excalibur 4900 models are small format dehydrators with a high-load capacity- 1m2 of dehydrating area per load.   Discover now the benefits of the Excalibur® brand.
Working area of the Excalibur 4926TM:
- 9 trays - 38x38 cm each (1m2 surface)
- 18 cm. fan
- 600 Watt 210-230V/ 60hz engine
- Weight: 10 kg
- Color: black

Ref. 70/0004

Dimensions: 48 x 32 x 32 cm

Units per box: 1


  • Vi anbefaler også

  • Trustpilot
    Trustpilot