Noon Sous Vide

80/0058
  • 6.700,00 kr


Sous Vide

100% Kokken præsenterer den nye Noon-serie. Alle behov og erfaringer indsamlet efter indførelsen af laboratorie termiske bade i hundredvis af køkkener fra hele verden har givet os mulighed for at udvikle den bedste generation af udstyr og tilbehør til lav temperatur madlavning. Eksklusivt designet til kokke med det formål at give alle nødvendige til at mødes og tilpasse sig behovene i alle køkkeninnovationer. Middag er indstillet til præcis madlavning af vakuumpakket mad, infusion, pasteuriseret tidligere kogte fødevarer eller genopretning af enhver type produkt med fuldstændig sikkerhed og komfort, udover planlagt madlavning med høj præcision. Kompakt og robust model med polykarbonat chassis, der er modstandsdygtig overfor den daglige brug i en restaurant. Alle komponenter er beskyttet og integreret i sit eget chassis, hvilket forhindrer poserne i at komme i direkte kontakt med modstanden, hvilket undgår enhver form for hændelse. Garanti: 2 år og en eksklusiv service. Tekniske egenskaber:
Chassis: Polycarbonat.
Dimensioner (H x B x D): 314 x 120 x 160 mm.
Vægt: 2 kg
Strøm og spænding:
230 V 50 Hz 1800 W (ref. 80/0058).

Maksimal arbejdstemperatur: 99 º C.
Temperaturregulering: mikroprocessor og LCD-skærm.
Præcisionstemperatur: 0,1 ° C.
Sikkerhed: elektronisk vandstand.
Pumpetryk: 115 Mbar.
H2O strømningshastighed: 6 L / min.
1. Planlæg og tidsindstil madlavningstiden. Når tiden er gået, stopper Noon
madlavningen, hvilket sikrer en perfekt produkthygiejne indtil den endelige nedbrydning.
2. Kontinuerligt tilberedningssystem og stopur vil informere dig om den forløbne tid i al din øjeblikkelige madlavning.
3. De 29 madlavningsprogrammer giver dig mulighed for at tilpasse hvert trin, i både temperatur og tid. Inkluderer 13 serieprogrammer, der er klar til at blive brugt fra begyndelsen, og letter dig for de mest almindelige opgaver.
4. Begræns ikke din produktion. Absolut nøjagtighed, hastighed og rentabilitet takket være en høj produktionskapacitet. Noon's dobbelte pumpe og 1800 W effekt sikrer en perfekt madlavning selv til 40 liter.
5. Vælg fra en 9 sprogsoversættelse og en temperaturskala i ° C / ° F.
6. Tilpasning til enhver GN-beholder med mindst 15 cm dybde eller om ønsket kan også tilpasses til dine større gryder og pander.
7. På grund af den dobbelte udgang af pumpens recirkulation, vil du være i stand til med adapteren og silikoneslangen at sende en af strømmene ud, hvilket sikrer den termiske stabilitet gennem hele forløbet.
8. En ny vandstandsensor med elektronisk lydlinje. Undgå ulykker under madlavning, ved automatisk afbrydelse af opvarmningen, hvis overskydende vand fordamper.
9. Kalibrere dit kateter med et andet eksternt termometer. Kontroller nøjagtigheden af din madlavning til enhver tid og i enhver arbejdsprocess.
10. Nem vedligeholdelse: reparér, rengør eller fjern selv alle eksterne komponenter. ¡Altid klar!

Ref. 80/0058

Dimensions: 16 x 12 x 32 cm

Units per box: 1

Options:
• 1800W 230V 50Hz

Noon

Noon
100% Chef presents the new Noon series. All needs and experiences collected after the introduction of laboratory thermal baths in hundreds of cuisines from around the world, have allowed us to develop the best generation of equipment and accessories for low temperature cooking. Exclusively designed for chefs with the intention of providing all necessary to meet and adapt to the needs of every kitchen innovations. Noon is indicated for precision cooking vacuum-packed food, infuse, pasteurized previously cooked foods or regenerate any type of product with complete safety and comfort, in addition to scheduled cooking with high precision. Compact and robust model with a polycarbonate chassis, resistant to the exigent daily use in a restaurant. All components are protected and integrated into its own chassis, preventing the bags to come in direct contact with the resistor, avoiding any kind of incident. Warranty: 2 years and an exclusive service.
Technical characteristics:
Chassis: Polycarbonate .
Dimensions (H x W x D): 314 x 120 x 160 mm.
Weight: 2 Kg
Power and voltage:
230 V 50 Hz 1800 W (ref. 80/ 0058).

Maximum working temperature: 99 º C.
Temperature control: microprocessor and LCD screen.
Precision temperature: 0.1 ° C.
Safety: electronic water level.
Pump pressure: 115 Mbar.
H2O flow rate: 6 L / min.
1. Schedule and temporize cooking time. Once the time has elapsed, Noon will stop cooking, ensuring a perfect product hygiene until its final overthrow .
2. Continuous cooking system and a stopwatch will inform you about the elapsed time in all your immediate cooking.
3. Its 29 cooking programs allow you to customize each of the stages in both temperature and time. Includes 13 series programs ready to be used from the beginning facilitating the most common tasks.
4. Don’t restrict your production. Absolute accuracy, speed and profitability thanks to a high production capacity. Its dual pump and 1800 W power, ensure a perfect cooking even with 40 litters.
5. Select from a 9 languages display and temperature scale °C / °F.
6. Adaptable to any GN container with a minimum 15 cm deep or if required also customizable to your larger pots and pans.
7. Due to the double output of its pump recirculation, you will be able to address with the adapter and silicone tube one of the streams out, ensuring the thermal stability throughout its volume.
8. New water level sensor by electronic sounding line. Avoid any accident during cooking, automatically interrupting the heating if the water evaporates in excess.
9. Calibrate your catheter with another external thermometer. Check the accuracy of your cooking at any time and in any working condition.
10. Easy maintenance: repair, clean or remove yourself all external components. ¡Always ready!

Ref. 80/0058

Dimensions: 16 x 12 x 32 cm

Units per box: 1

Options:
    • 1800W 230V 50Hz


Trustpilot
Trustpilot